Results of Handwriting Competition - 10 February 2021

M2 Jasmine
GradeNamePosition
M2 Jasmine B1Mhatre Mitansh SachinI
M2 Jasmine B1Dhriti Jayashankar GowdaI
M2 Jasmine B1Nayak AayushII
M2 Jasmine B1Pangrekar Manva MandarII
M2 Jasmine B1Singh DivishaII
M2 Jasmine B1Agarwal SamakshIII
M2 Jasmine B1JoyceIII
M2 Jasmine B1Sharma AaratrikaIII
M2 Jasmine B1Sathiaraj Anusuyaa HansithIII

 

M2 Jasmine B2
GradeNamePosition
M2 Jasmine B2Sukirthan SwaminathanI
M2 Jasmine B2Chandiwale Swaraj DayanandI
M2 Jasmine B2Bhange Vedant ShahuII
M2 Jasmine B2Santhosh Kumar NamrithaII
M2 Jasmine B2Shriya Ganesh IyerII
M2 Jasmine B2Saxena SaumyaIII
M2 Jasmine B2Venkatakrishnan AdithiIII
M2 Jasmine B2Venkatesh SahanaIII
M2 Jasmine B2Kumar CharanIII